ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


14/มิ.ย./2561  

ปฏิทินการศึกษา ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ลงทะเบียนรายวิชา และชำระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 14 มิถุนายน - 22 มิถุนายน 2561 

นักศึกษายื่นคำร้องขอเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม/ลงทะเบียนล่าช้า (เริ่มเสียค่าปรับ)

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561 

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะไม่บันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561  

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะบันทึกลงในระดับคะแนน ถ (W)

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 7 กรกฎาคม - 14 กันยายน 2561 

นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

 - ระดับ ปวช. ปวส.  วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - 23 สิงหาคม 2561 

 - ระดับ ปริญญาตรี  วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - 23 สิงหาคม 2561 

ประกาศผลการศึกษา 13 พฤศจิกายน 2561

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


14/มิ.ย./2561  

แจ้งนักศึกษาขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ระดับ ปวส. ภายในวันที่ 25 มิถุนายน - 23 สิงหาคม 2561

ระดับปริญญาตรี ภายในวันที่ 25 มิถุนายน - 23 สิงหาคม 2561

 

หมายเหตุ

1. กรณีนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่นักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษาอีกครั้งในภาคเรียนที่จะสำเร็จ 

2. กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนยืนยันเนื่องจากเมื่อยืนยันข้อมูลแล้วจะไม่สามารถยกเลิกรายการได้

คู่มือการยื่นสำเร็จการศึกษา : 

https://drive.google.com/open?id=0B5Ic4aoMR9TpVEdsT2U5azNSSDg