รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ปฏิทินการศึกษา ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
          

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ลงทะเบียนรายวิชา และชำระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2560 

นักศึกษายื่นคำร้องขอเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม/ลงทะเบียนล่าช้า (เริ่มเสียค่าปรับ)

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 26 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560 

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะไม่บันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 26 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560 

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะบันทึกลงในระดับคะแนน ถ (W)

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 8 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2560 

นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

 - ระดับ ปวช. ปวส.  วันที่ 26 มิถุนายน  - 24 สิงหาคม 2560 

 - ระดับ ปริญญาตรี  วันที่ 26 มิถุนายน  - 24 สิงหาคม 2560