ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


07/ส.ค./2558  

ปฏิทินการศึกษา ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ลงทะเบียนรายวิชา และชำระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2558 

นักศึกษายื่นคำร้องขอเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม/ลงทะเบียนล่าช้า (เริ่มเสียค่าปรับ)

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 17 - 28 สิงหาคม 2558 

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะไม่บันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 17 - 28 สิงหาคม 2558 

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะบันทึกลงในระดับคะแนน ถ (W)

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 29 สิงหาคม - 6 พฤศจิกายน 2558 

นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

 - ระดับ ปวช. ปวส.  วันที่ 17 สิงหาคม  - 15 ตุลาคม 2558 

 - ระดับ ปริญญาตรี  วันที่ 17 สิงหาคม  - 30 กันยายน 2558