สืบค้นโครงสร้างหลักสูตร

รายการโครงสร้างหลักสูตร
 คณะสาขาระดับการศึกษาปีการศึกษาชื่อหลักสูตรหน่วยกิตรวม
กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าปริญญาตรี2553หลักสูตรวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ปป. พ.ศ.2553)147
1
รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
คณะ : กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
หลักสูตร : หลักสูตรวศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ปป. พ.ศ.2553)
รายวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
        1.1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
                00-011-101   พลวัตทางสังคมกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข3 หน่วยกิต
                00-012-101   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม3 หน่วยกิต
        1.2. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
                00-021-002   การจัดการความรู้3 หน่วยกิต
                00-021-101   ทักษะทางสารนิเทศ3 หน่วยกิต
                00-022-101   คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต3 หน่วยกิต
                00-023-101   กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ3 หน่วยกิต
        1.3. กล่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
                00-031-101   ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน3 หน่วยกิต
                00-031-102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 หน่วยกิต
                00-031-203   การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ3 หน่วยกิต
                00-031-204   สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน3 หน่วยกิต
                00-031-205   การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน3 หน่วยกิต
                00-032-101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3 หน่วยกิต
                00-033-101   ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร3 หน่วยกิต
                00-034-001   การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3 หน่วยกิต
                00-035-001   ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร3 หน่วยกิต
                00-036-101   ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3 หน่วยกิต
        1.4. กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
                00-041-001   ชีวิตและสิ่งแวดล้อม3 หน่วยกิต
                00-041-102   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่3 หน่วยกิต
                00-041-103   วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ3 หน่วยกิต
                00-042-101   คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต 
        2.1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน 50 หน่วยกิต 
                02-011-109   แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร3 หน่วยกิต
                02-011-110   แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร3 หน่วยกิต
                02-011-211   แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร3 หน่วยกิต
                02-011-318   สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ3 หน่วยกิต
                02-020-124   เคมีพื้นฐาน3 หน่วยกิต
                02-020-125   ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน1 หน่วยกิต
                02-030-101   ฟิสิกส์ 13 หน่วยกิต
                02-030-102   ปฏิบัติการฟิสิกส์ 11 หน่วยกิต
                02-030-103   ฟิสิกส์ 23 หน่วยกิต
                02-030-104   ปฏิบัติการฟิสิกส์ 21 หน่วยกิต
                02-070-204   สถิติ 13 หน่วยกิต
                04-020-201   ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า3 หน่วยกิต
                04-020-202   วงจรไฟฟ้า 13 หน่วยกิต
                04-020-203   อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมพื้นฐาน3 หน่วยกิต
                04-020-204   ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม1 หน่วยกิต
                04-020-305   ระบบควบคุม3 หน่วยกิต
                04-020-306   ปฏิบัติการระบบควบคุม1 หน่วยกิต
                04-036-205   กลศาสตร์วิศวกรรม3 หน่วยกิต
                04-040-101   การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม3 หน่วยกิต
                04-040-102   เขียนแบบวิศวกรรม3 หน่วยกิต
                04-060-101   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์3 หน่วยกิต
                04-100-101   วัสดุวิศวกรรม3 หน่วยกิต
        2.2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 53 หน่วยกิต 
                04-021-201   คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 13 หน่วยกิต
                04-021-202   วงจรไฟฟ้า 23 หน่วยกิต
                04-021-203   ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า1 หน่วยกิต
                04-021-204   เครื่องจักรกลไฟฟ้า 13 หน่วยกิต
                04-021-205   ระเบียบวิธีเชิงเลขสำหรับงานวิศวกรรม3 หน่วยกิต
                04-021-206   เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า3 หน่วยกิต
                04-021-307   ระบบไฟฟ้ากำลัง3 หน่วยกิต
                04-021-308   การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง3 หน่วยกิต
                04-021-309   เครื่องจักรกลไฟฟ้า 23 หน่วยกิต
                04-021-310   ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า1 หน่วยกิต
                04-021-311   อิเล็กทรอนิกส์กำลัง3 หน่วยกิต
                04-021-312   ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง1 หน่วยกิต
                04-021-313   การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า1 หน่วยกิต
                04-021-314   วงจรดิจิตอล3 หน่วยกิต
                04-021-315   ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล1 หน่วยกิต
                04-021-416   การออกแบบระบบไฟฟ้า3 หน่วยกิต
                04-021-417   โรงต้นกำลังและสถานีไฟฟ้าย่อย3 หน่วยกิต
                04-021-418   โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า3 หน่วยกิต
                04-021-419   สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า6 หน่วยกิต
                04-035-406   วิศวกรรมความร้อนและของไหล3 หน่วยกิต
        2.3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 8 หน่วยกิต 
                04-022-201   หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า3 หน่วยกิต
                04-022-202   ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า1 หน่วยกิต
                04-022-203   เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า3 หน่วยกิต
                04-022-204   ปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า1 หน่วยกิต
                04-022-205   วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้า3 หน่วยกิต
                04-022-306   ระบบควบคุมแบบลำดับที่โปรแกรมได้3 หน่วยกิต
                04-022-307   คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 23 หน่วยกิต
                04-022-308   การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า3 หน่วยกิต
                04-022-309   เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน3 หน่วยกิต
                04-022-310   ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า1 หน่วยกิต
                04-022-312   ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น3 หน่วยกิต
                04-022-313   ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์1 หน่วยกิต
                04-022-414   การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์กำลังในระบบไฟฟ้ากำลัง3 หน่วยกิต
                04-022-415   การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า6 หน่วยกิต
                04-022-416   ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง1 หน่วยกิต
                04-022-417   วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง3 หน่วยกิต
                04-022-418   ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง1 หน่วยกิต
                04-022-419   วิศวกรรมแสงสว่าง3 หน่วยกิต
                04-022-420   การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า3 หน่วยกิต
                04-022-421   การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง3 หน่วยกิต
                04-022-422   ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง1 หน่วยกิต
                04-022-423   เสถียรภาพในระบบไฟฟ้ากำลัง3 หน่วยกิต
                04-022-424   เศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้ากำลัง3 หน่วยกิต
                04-022-425   คุณภาพในระบบไฟฟ้ากำลัง3 หน่วยกิต
                04-022-426   หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า1 หน่วยกิต
                04-022-427   หัวข้อประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า3 หน่วยกิต
                04-022-428   หัวข้อเลือกปฏิบัติทางวิศวกรรมไฟฟ้า1 หน่วยกิต
                04-022-429   ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า3 หน่วยกิต
                04-023-201   เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม3 หน่วยกิต
                04-023-202   เครื่องมือวัดในกระบวนการ3 หน่วยกิต
                04-023-203   ปฏิบัติการเครื่องมือวัดในกระบวนการ1 หน่วยกิต
                04-023-304   ระบบและอุปกรณ์ควบคุม3 หน่วยกิต
                04-023-305   อุปกรณ์รับและแปลงสัญญาณ3 หน่วยกิต
                04-023-306   ระบบควบคุมดิจิตอล3 หน่วยกิต
                04-023-307   ปฏิบัติการระบบควบคุมดิจิตอล1 หน่วยกิต
                04-023-308   งานกลอิเล็กทรอนิกส์3 หน่วยกิต
                04-023-309   ปฏิบัติการงานกลอิเล็กทรอนิกส์1 หน่วยกิต
                04-023-310   การวัดและควบคุมงานอุตสาหกรรม3 หน่วยกิต
                04-023-311   ระบบควบคุมอัตโนมัติ3 หน่วยกิต
                04-023-412   ระบบควบคุมแบบไม่เชิงเส้น3 หน่วยกิต
                04-023-413   การออกแบบระบบควบคุม3 หน่วยกิต
                04-023-414   ไมโครโพรเซสเซอร์ชั้นสูง3 หน่วยกิต
                04-023-415   การควบคุมแบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม3 หน่วยกิต
                04-023-416   การควบคุมกระบวนการ3 หน่วยกิต
                04-023-417   ปฏิบัติการการควบคุมกระบวนการ1 หน่วยกิต
                04-023-418   การควบคุมมอเตอร์แบบโซลิดสเตท3 หน่วยกิต
                04-023-419   เซอร์โวแมคคานิก3 หน่วยกิต
                04-023-420   กระบวนการพลศาสตร์และการควบคุม3 หน่วยกิต
                04-023-421   ระบบควบคุมเชิงเลขด้วยคอมพิวเตอร์3 หน่วยกิต
                04-023-422   การวัดคุมในพื้นฐานของไมโครโพรเซสเซอร์3 หน่วยกิต
                04-023-423   อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม3 หน่วยกิต
                04-023-424   หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมวัดคุมและระบบควบคุม1 หน่วยกิต
                04-023-425   หัวข้อประยุกต์ทางวิศวกรรมวัดคุมและระบบควบคุม3 หน่วยกิต
                04-023-426   หัวข้อเลือกปฏิบัติทางวิศวกรรมวัดคุมและระบบควบคุม1 หน่วยกิต
                04-023-427   ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมวัดคุมและระบบควบคุม3 หน่วยกิต
                04-051-211   การวิเคราะห์วงจรข่าย3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต