ปฏิทินการศึกษา

รายการปฏิทินการศึกษา
ลำดับวันที่ คำอธิบายระดับวุฒิการศึกษา
1    13 พฤศจิกายน 2560 - 22 เมษายน 2561ลงทะเบียนรายวิชา (กระเช้า)
2    13 พฤศจิกายน 2560ลงทะเบียนโดยมีค่าปรับ (ลงทะเบียนช้า)
3    13 พฤศจิกายน 2560โอนย้ายสาขา
4    13 พฤศจิกายน 2560ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา
5    13 พฤศจิกายน 2560ลงทะเบียนถอนรายวิชาโดยได้ W
6    13 พฤศจิกายน 2560ลงทะเบียนถอนรายวิชาโดยได้ F
7    13 พฤศจิกายน 2560สอบกลางภาค
8    13 พฤศจิกายน 2560สอบปลายภาค
9    13 พฤศจิกายน 2560วันเปิดภาคการศึกษา
10    13 พฤศจิกายน 2560ขอสำเร็จการศึกษา
11    13 พฤศจิกายน 2560วันสิ้นภาคการศึกษา (วันสำเร็จการศึกษา)
12    13 พฤศจิกายน 2560ช่วงบันทึกกิจกรรม
13    13 พฤศจิกายน 2560ช่วงเลือกสาขาสำหรับนักศึกษารับรวม
14    27 มีนาคม - 24 มิถุนายน 2561ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
15    27 มีนาคม - 24 มิถุนายน 2561วันสุดท้ายของการรับชำระเงิน
16    24 เมษายน - 24 มิถุนายน 2561ลงทะเบียนรายวิชา