ปฏิทินการศึกษา

รายการปฏิทินการศึกษา
ลำดับวันที่ คำอธิบายระดับวุฒิการศึกษา
1    29 ตุลาคม 2560ลงทะเบียนรายวิชา (กระเช้า)
2    30 ตุลาคม - 29 พฤศจิกายน 2560ลงทะเบียนรายวิชา
3    1 - 25 พฤศจิกายน 2560โอนย้ายสาขา
4    1 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2560ช่วงบันทึกกิจกรรม
5    1 พฤศจิกายน 2560ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
6    1 พฤศจิกายน 2560สอบปลายภาค
7    1 พฤศจิกายน 2560ช่วงเลือกสาขาสำหรับนักศึกษารับรวม
8    3 พฤศจิกายน 2560 - 11 มกราคม 2561ขอสำเร็จการศึกษา
9    10 พฤศจิกายน 2560วันสุดท้ายของการรับชำระเงิน
10    13 - 24 พฤศจิกายน 2560ลงทะเบียนโดยมีค่าปรับ (ลงทะเบียนช้า)
11    13 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2560ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา
12    13 พฤศจิกายน 2560วันเปิดภาคการศึกษา
13    25 พฤศจิกายน 2560 - 2 กุมภาพันธ์ 2561ลงทะเบียนถอนรายวิชาโดยได้ W
14    8 - 12 มกราคม 2561สอบกลางภาค
15    3 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2561ลงทะเบียนถอนรายวิชาโดยได้ F
16    19 มีนาคม 2561วันสิ้นภาคการศึกษา (วันสำเร็จการศึกษา)