ปฏิทินการศึกษา

รายการปฏิทินการศึกษา
ลำดับวันที่ คำอธิบายระดับวุฒิการศึกษา
1    13 พฤศจิกายน 2560 - 22 เมษายน 2561ลงทะเบียนรายวิชา (กระเช้า)
2    13 พฤศจิกายน 2560 - 26 กันยายน 2561ช่วงบันทึกกิจกรรม
3    13 พฤศจิกายน 2560ลงทะเบียนโดยมีค่าปรับ (ลงทะเบียนช้า)
4    13 พฤศจิกายน 2560โอนย้ายสาขา
5    13 พฤศจิกายน 2560สอบปลายภาค
6    13 พฤศจิกายน 2560ช่วงเลือกสาขาสำหรับนักศึกษารับรวม
7    27 มีนาคม - 1 กรกฎาคม 2561ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
8    27 มีนาคม - 22 มิถุนายน 2561วันสุดท้ายของการรับชำระเงิน
9    24 เมษายน - 6 กรกฎาคม 2561ลงทะเบียนรายวิชา
10    25 มิถุนายน - 19 ตุลาคม 2561ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา
11    25 มิถุนายน 2561วันเปิดภาคการศึกษา
12    25 มิถุนายน - 23 สิงหาคม 2561ขอสำเร็จการศึกษา
13    13 - 7 กรกฎาคม 2561ลงทะเบียนถอนรายวิชาโดยได้ W
14    20 - 24 สิงหาคม 2561สอบกลางภาค
15    28 - 15 กันยายน 2561ลงทะเบียนถอนรายวิชาโดยได้ F
16    29 ตุลาคม 2561วันสิ้นภาคการศึกษา (วันสำเร็จการศึกษา)