ปฏิทินการศึกษา

รายการปฏิทินการศึกษา
ลำดับวันที่ คำอธิบายระดับวุฒิการศึกษา
1    2 พฤศจิกายน 2559 - 30 มิถุนายน 2560วันสุดท้ายของการรับชำระเงิน
2    2 พฤศจิกายน 2559ลงทะเบียนโดยมีค่าปรับ (ลงทะเบียนช้า)
3    2 พฤศจิกายน 2559โอนย้ายสาขา
4    2 พฤศจิกายน 2559สอบปลายภาค
5    2 พฤศจิกายน 2559ช่วงบันทึกกิจกรรม
6    2 พฤศจิกายน 2559ช่วงเลือกสาขาสำหรับนักศึกษารับรวม
7    1 มีนาคม - 7 สิงหาคม 2560ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
8    23 เมษายน - 7 สิงหาคม 2560ลงทะเบียนรายวิชา (กระเช้า)
9    24 เมษายน - 7 กรกฎาคม 2560ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา
10    19 มิถุนายน - 7 สิงหาคม 2560ลงทะเบียนรายวิชา
11    26 มิถุนายน 2560วันเปิดภาคการศึกษา
12    26 มิถุนายน - 24 สิงหาคม 2560ขอสำเร็จการศึกษา
13    8 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2560ลงทะเบียนถอนรายวิชาโดยได้ W
14    21 - 25 สิงหาคม 2560สอบกลางภาค
15    16 กันยายน - 23 ตุลาคม 2560ลงทะเบียนถอนรายวิชาโดยได้ F
16    23 ตุลาคม 2560วันสิ้นภาคการศึกษา (วันสำเร็จการศึกษา)