ปฏิทินการศึกษา

รายการปฏิทินการศึกษา
ลำดับวันที่ คำอธิบายระดับวุฒิการศึกษา
1    20 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2560วันสุดท้ายของการรับชำระเงิน
2    20 เมษายน 2560ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
3    20 เมษายน 2560ลงทะเบียนรายวิชา (กระเช้า)
4    20 เมษายน 2560ลงทะเบียนโดยมีค่าปรับ (ลงทะเบียนช้า)
5    20 เมษายน 2560โอนย้ายสาขา
6    20 เมษายน 2560สอบกลางภาค
7    20 เมษายน 2560สอบปลายภาค
8    20 เมษายน 2560ช่วงบันทึกกิจกรรม
9    20 เมษายน 2560ช่วงเลือกสาขาสำหรับนักศึกษารับรวม
10    24 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2560ลงทะเบียนรายวิชา
11    30 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2560ขอสำเร็จการศึกษา
12    1 พฤษภาคม 2560วันเปิดภาคการศึกษา
13    6 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560ลงทะเบียนถอนรายวิชาโดยได้ W
14    9 - 11 พฤษภาคม 2560ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา
15    3 - 16 มิถุนายน 2560ลงทะเบียนถอนรายวิชาโดยได้ F
16    19 มิถุนายน 2560วันสิ้นภาคการศึกษา (วันสำเร็จการศึกษา)