รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ปฏิทินการศึกษา ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
          

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ลงทะเบียนรายวิชา และชำระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 8 กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2563 

นักศึกษายื่นคำร้องขอเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม/ลงทะเบียนล่าช้า 

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 13 กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2563 

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะไม่บันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 13 กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2563  

นักศึกษาถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะบันทึกลงในระดับคะแนน ถ (W)

 - ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วันที่ 25 กรกฎาคม - 2 ตุลาคม 2563 

นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

 - ระดับ ปวช. ปวส.  วันที่ 13 กรกฎาคม - 10 กันยายน 2563 

 - ระดับ ปริญญาตรี  วันที่ 13 กรกฎาคม - 10 กันยายน 2563  

ประกาศผลการเรียน  ภาคการศึกษา 1/2563  19 พฤศจิกายน 2563

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------