NEWS UPDATE

คู่มือขั้นตอนการสมัครผ่านทาง Internet

การแก้ไขปัญหา การพิมพ์ใบสมัครสอบไม่ได้
  การแก้ไขปัญหา เมื่อกดปุ่มพิมพ์ใบสมัครสอบแล้ว Browser ไม่แสดงหน้าต่างเพื่อให้บันทึกหรือพิมพ์
  สาเหตุนั้นมาจาก Pop up blocker ของ Web browser ของเครื่องผู้ใช้งานเอง
  วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้ทดลองกดปุ่มพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
  หากยังไม่มีหน้าต่างใดปรากฏขึ้นมา จำเป็นต้องปฏิบัติตามรายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมานี้

แผนผังสถานที่สอบ

ประกาศสำหรับผู้สมัครของศูนย์กลางมหาวิทยาลัยฯ ระดับปริญญาโท สาขาวิชา ICT
  สำหรับระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) สามารถสมัครได้ 2 ทางดังนี้
  1.สมัครทางเว็บไซต์ www.rmuti.ac.th
  2.สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)ชั้นลอย อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
  หมดเขต การรับสมัครในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
  หมดเขต การชำระเงินผ่านทางธนาคารในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
  ***หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่สมัครในระดับปริญญาโท สาขาวิชา ICT หากมีข้อสงสัย ติดต่อที่เบอร์***
  044-242978-9, 044-271312-3 ต่อ 3050

  *** คู่มือขั้นตอนการสมัครผ่านทาง Internet ***

  *** เอกสารประกอบการสอบคัดเลือก สามารถเรียกดูได้ที่ เมนูหน้าแรก >> คู่มือการสมัครสอบ หรือ คลิกที่นี่***

  *** ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ มีสิทธิ์สมัครเข้าโครงการสินเชื่อเพื่อการศึกษาของธนาคารพาณิชย์ตามเงื่อนไขของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทุกธนาคาร ***

ประกาศโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT ประยุกต์)
  Download หนังสือรับรองเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบในวันสอบสัมภาษณ์

แบบฟอร์มการนำข้อมูลผู้สมัครสอบลงระบบExcel
  เรียน เจ้าหน้าที่ทะเบียนคณะและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผมได้ทำแบบฟอร์มการนำเขาข้อมูลไว้เป็นไฟล์Excelมาตราฐาน ดังนั้น หากท่านต้องการให้นำข้อมูลนักศึกษาลงระบบ กรุณากรอกข้อมูลดังแบบฟอร์มที่ได้นำขึ้นไว้ให้ครับ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของท่านเองและป้องกันการผิดพลาดจากการแปลงรูปแบบก่อนนำลงข้อมูลครับ

Welcome


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ระบบ e-Admission บริการรับสมัครสอบทางอินเตอร์เนต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ซึ่งประกอบไปด้วยวิทยาเขตต่างๆ ดังนี้

 • วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
 • วิทยาเขตขอนแก่น
 • วิทยาเขตกาฬสินธุ์
 • วิทยาเขตสุรินทร์
 • วิทยาเขตสกลนคร
 • สถาบันวิจัยและอบรมการเกษตร สกลนคร
 • หากมีข้อสงสัย โปรด E-Mail มาได้ที่ artith@rmuti.ac.th หรือ สอบถามได้ที่


  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง
  จ.นครราชสีมา 30000
  โทรศัพท์  : 
  044-242978-9,
    044-271312-3
  ต่อ   2041
  fax : 
  044-242217